is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betreffende de valsche beschuldiging tegens Catharina Taan, wed. Vandermeulen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5i ]

te flaan , 't welk de Heer Hoofd-Officier by her* haaling haar ichynt te hebben willen aanwyzeu; een voetfpoor, 't welk tot nchtfnoer heeft eene alleronbcgryplykfte perfuafie , aan de zyde van den Heere Hoofd-Olficier, ten opaigte van de waarheid dier alleronwaarfchynlykfte befchuldiging; eene uit die perfuafie fpruitende ouverzetlykheid, om op alle mogelyke wyzen de .fchuld der tweede Ondergeteekende , immers eenigen zweem van ichuld, hier of daar uit te persfen ; eene volihekte ongcreedheid om zyn eigen pnetenfe Getuigen en hunnen aanhang naar behooren op de toets te zetten; en gevolglyk om den eenigen weg in te ilaan, die ten deezen tot ontdekking der waerheid kan geleiden; en eindelyk een met alle deeze gevoelens verknogt misnoegen, even of het aan Uw Ed. Achtb. te wyten ware, dat deeze Befchuldiging (die in alle andere oogen als eene gedrogtelyke hersfenfchim moet voorkomen ) niet reeds lang was tot ftand gebragt.

Het fmert de Ondérgeteekenden en die van hun» oen Raade tot in de ziele, dat zy dus hunne klagten moeten uiten over de handelwys van een Heer, aan wien zy anderzints, zo uit hoofde van zynen rang als van zyne perfoonlyke hoedaanigheden, alle achting toedragen: Maar, terwyl alles op zyn naam verrigt wordt, aan wien zullen zy de verkeerdheid zyner maatregelen ('t zy met eerbied .gezegd) wyten? Zyn 'er anderen, aan wie de Da . Heer