Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So VERHANDELING over de

hens IV. eene Chore of Keur aan de ingezetenen van West-Kapelle vergund is (43): ook zyn er vele voorbeelden voorhanden van wetten aan een geheel landfchap in 't gemeen gegeven : dus by voorb. in 't jaar 1290. heeft florens V. den Zeeuwen nieuwe wetten voorgefchreven, en voegt hy er by : alle dinghen > die gefcieden binnen voern. mercken, ende op dezen voirfz. gront die de ivaerliken rechte toebehoor en, die [al men berechten by deler chore, ende by gheenre andere chore (44); eenige Steden echter zondert hy uit, aan welke hy toeftaat volgens de oude wetten te handelen; uit welke voorbeelden overvloedig blykt, dat de Wetgevende macht door de Graaven geoefend is geworden: ja ook is deze maclft altyd by de graaven alleen gebleven; want hoewel, in aanvolg van tyden, vele Keuren voorkomen van de Heden zelve gemaakt, zoo kan men altyd bewyzen, dat zulk recht by een byzonder privilegie der Graaven aan dezelve vergund is; en het gefchiedde altyd met voorbehouding van het recht der Graaven: dus geeft willem III. in 't jaar 1315. aan die van Haarlem de vryheid om eenige Keuren te maaken; behouden ons onzen heerlicheyde ( 45 ), en in eenen Brief van dien zelfden wil l e m, in 't jaar 1326., den 6. Januari gegeven aan die van Vlaardingen, behouden ons rechts, ende in allen pointen voirfz. behouden onfer heerlichede ende onfer Graafliker

ge-

(43) Mieris , I. D. bl. 185. 219. 228. 240. 252. 271. 282. 344. II. D. bl. 156. en overal in''t Charterboek.

(44) Mieris, I. D. bl. 511. 535- 617. IL D. bl. 28. 244. 671. 231. 240. 250.

(45) Mieris, II. D. bl. 150. I. D. bl. 222.

Sluiten