is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige academieverhandelingen over gewichtige onderwerpen ter opheldering der vaderlandsche historie en rechten [...] te Leiden verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E N. 229

Copie van brieven die myn genadigen. Heere gefchreven heeft den Heere van Bingincourt, roerende den misveiftandt tusfchen den Spangiaarden ende die van Hollandt ende Zeelandt overgefet van Walfche in Duytfche ■ tale.

X^/eve ende geminde, wy hebben ontfangen uwé brieve die ghy [met] brenger van defen ons gefendt hebt, gefchreven op ten XVI 1 dach van deler tegenwoordiger maent, inhoudende in effect, dat by u gecomen ware ginswaert over dat wy hadden doen ordineren ende formeren fekere Sententie tuflchen die van onfen Lande van Hollandt ende van Zeelandt aan deen zyde ende die Spanjaerts aen d'andere Ende waert fake, dat die voorf Sententie gegeven ware tegen die voornoemde van Hollandt, ende dat men die foude willen executeren, ghy verducht, dat daerop gefchapen ware groote twidracht ende qualykvaren te ryfen tuffchen onfen lande van Vlaenderen ende onfen voorfz. Landen van Hollandt ende van Zeelandt, ende ook dat die voorf. van Hollandt geordineert hadden eenen Procureur om te appelleren vander voorfz. Sententie, indien dat fy hem tegenginge, waer af ghy ons adverteert, opdat wy int uytfpreken ende executie vander voorf. Sententie goet raet ende advys hebben mochten, gelyk defe ende andere faken claerlyken begrepen fyn in uwe voorf brieve, daer of wy meynen dat ghy versfe memorie hebt, waerop wy u beteyekenen dat opaten XX dach van defer felve maent, ende eer wy uwe voorfchreven brieve ontfingen , om dat naerflich vervolgen van die voorfchreve Spaengiaerts, die wy in verweck gehouden hadden , fint den XII'" dach van Julio ledleden , verbeydende die voorfchreve Hollanders , die den voornoemden XIIet> dach aengenomen hadden, ende daer nae weder een ,

P 3