Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ztf VERHANDELING

c §r LL.- (1 . - • Otw den -jaarlykfcben cyn*.

t. 1 '* -»■ A O /l J Q

Eigenlyk gezegde belastingen waren by de Franken onbekend; de Franken waren oorfpronklyk eenvoudig, arm, doch vry en oorlogzuchtig, en in tyd van vrede aan den landbouw alleen overgegeven. De vryen of vry geboren onder hen, gewoon de wapenen te voeren, waren alleen verplicht den Koning in den oorlog op hunne eigen kosten te dienen; buiten deze krygsdienfteri bragten zy hem niets op, ja de naam zelf van belasting was zoo haatelyk, dat zy het opleggen van dezelven als zeer misdadig aanmerkten ( x ). Indien men ook de tyden in acht neemt, en de verfchillende gefteldheid der Ryken in de middeleeuw vergelykt met die, welke hedendaags in Europa plaats heeft, zal men ligtelyk kunnen opmaaken, dat er in die oude tyden ook geene redenen waren, om belastingen op de onderdanen te leggen. De Franken, met weinig te vreden, hadden weinig noodig; de geruste bezitting hunner landeryen was alles wat zy verlangden; waartegen alle vrygeboren onderzaten verplicht waren het gemeene land te verdedigen, en verder behoefden zy niets "aan den Koning optebrengen; het was ook niet noodzaaklyk ; want, voor eerst, waren de behoeften van:het Ryk, overeenkomftig de eenvoudigheid der tyden en der menfchen, geene of

van

Ci) Dat de vrygeboren by de Franken geene fchattintingen betaalden, is tegen den Abt du Bos volkomen bewezen door montesquieü, f Esprit des Loix, B. XXX. Hoofdll. 12 en 13.

Sluiten