is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106 Verzameling van Stukten betrekkelyk tot

wyl Hun Ed. Groot Achtb. uit hoofde der voorge. melde gedaane voorziening, al verder hebben goed- i gevonden , by alteratie van Vroedfchaps Publicatien en Refolutien, van den 22ften Sepcember, 9 October 1786, 2 January en 5 Maart 1787, voor zoo ver dit Artikel aangaat, aan allen Schouten en Ga« dermeesters der refpective Gerechten dezer Provincie over te laaten, gelyk aan hen overgelaaten word by dezen, van nu voortaan, tot dat hier in nader zal zyn voorzien, al zulke Penningen, welke door hen ten platten Lande , buiten de Jurisdictie van deze Stad, gecollecteerd zyn, of nog verder ge. colleóteerd zullen worden, te brengen naar zoodaa. rige plaats, alwaar zy zullen meenen, zulks gevoeg, lykst te kunnen doen ter voorkoming van hunne particuliere fchaade, welke de Vroedfchap nooit 1 beoogd, maar altyd gaarne afgewend gezien heeft.

Waarom Hun Ed. Groot Achtb. ook by dezen dec!areeren, dat, zoo onverhoopt voor de Publica. tie dezes, eenige fchaade aan een der Schouten was : toegebracht, uit hoofde dat dezelve aan de ordres 1 der Vroedfchap omtrent het niet brengen der Penningen naar Amersfoort, hadden voldaan, de Raad < bereid is, dezelve Schouten, na behoorlyke opga- t ve van gemelde fchaade, te indemneeren; blyven- t de intusfchen alle Ontvangers , Rentmeesters en \ anderen, welke 's Lands Penningen manieeren, wel uitdruklyk onderworpen aan de beveelen, welke by bovengedachte Vroedfchaps Refolutien en Publica' tien, tegen de vervoering der Gelden ten hunnen i Comptoiren berustende, zyn geftatueerd: behou- 1 dens zoodaanige nadere arrangementen, welke Hun I Ed. Groot Achtb. tot veriedeling van verdere ma- 1 chinatien tegen Stad en Burgery, zullen geraaden 1 vinden.

En ten einde niemand hier van eenige onweeten. i heid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden i afgekondigd, gedrukt en aangeplakt, volgens ge. wooQte enz, ,

No. 1