is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.i6"4 Verzameling van Stukken letrekkelyk tot

dit niet anders als een daad van openbaare vyande- I lykheid zouden konnen confidereeren, en ons daar I tegens met de hulpe van die Bondgenooten, welke: genegen zouden zyn ons te helpen, en voorts met alle middelen, die ons mogten voorkomen moeteni verzetten; wy approbeeren zeer het provifioneel verrichte van Uw Hoog Mogenden en den Raad van Staaten, en infteerendatde nadrukkelykfteaan«< { fchryving nog nader ten fpoedigfte mag worden ge-: : daan aan alle Commandanten of Bevelhebbers van 11 Troepesin dienst van dezen Staat, ten einde zich te wachten, zoodaanige ordres van wie ook te paree* ren, op pcene als Vyanden van het Vaderland ec Verbreekers van ééd, eer en plicht gehandeld en geftraft te worden; en verzoeken dat Uw Hoog Mogenden met den Raad ten fpoedigften zoodaanl ge maatregelen gelieven te neemen als noodig er toereikende zyn om den Generaal-Majoor vanRys<I sel buiten employ te ftellen, tot tyd hy zich wet! gens deze ordres behoorlyk zal hebben verantwoord en gezuiverd; verder Hoog Mogende Heeren zoo betuigen wy onverantwoordelyk te zyn, en alle d< gevolgen die zoodaanige ordres onverhooptelyk: door wie ook geëxcuteerd, zullen na zich fleepen 1 terwyl wy Uw Hoog Mogenden kennisfe geevei dat wy tot onze eigene veiligheid zoodaanige voor I zieninge zullen moeten doen, als dergelyke bèta dreigingen noodzaakelyk maaken; zonder dat w*l nogthands iemand, wie ook, daar mede eenigzint: bedoelen te benadeelen, of ook verhindert wor den, alles met U Hoog Mogenden aan te wenden: wat tot herftel der ruste en eensgezindheid binnet deze Provincie zal geoirdeeld worden te behoo ren.

Wy eindigen deze onder de oprechtfte betuiging] dat ons niets aangenaamer zal zyn dan de verwarrin gen in onze Provincie hoe eerder zoo beter voo de rust en goede orde te zien plaats maaken, tet ^ einde de oude loop der zaaken te hervatten, e:.s hier door na ons vermogen als een Lid van he!

Bond