Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

ren, roet Hun Ed. Mogenden en de Staaten der an-|j dere Provircien te willen concurreereD, ten eindeI de Hoogheid en Onafhankelykheid van deze Pro. j vincie ruwaard, en dezelve niet ten prooj? van een j machtiger Bondgenoot overgelaateD worde; alles! onder üetui&ing dat HunEd. Mogenden deze Bond-1 gecootft happelyke cfficien, door Hun Heeren Ge- j committeer len te prsefteeren, ten allen tyde dank-| baarlyk erkennen zullen, en alcoos bereid zullen] gevonden worden, diergelyke aan hunne Provin- | cien te bewyzen, &c.

N*. Q570. Extract uit de Refolutien van de Heeren 1

Staaten van Holland en West-Friesland, behelzen. .

de dispofitie op een hier by gevoegd Riquest der ■ GecorJUtueerden uit de Bui gei y van Amjleldam,

voor zich en uit naam hunner Conftituenten, tot ij

handhaaving der Unie, als mede tot defenfie en by- j

fiand der onderdrukte Bondgenooten; en om in geen \ Mediatie te komen lot onderdrukking van de Burge.

ry der Stad Utrecht. In dato den 26 May 1787. j

Is geleezen de navolgende Requesre van de Ge- ! conititueerden uit de Burgery der Stad Amfteldam, 1 zoo voor zich, als uit naam hunner Cor ftituanten, E zoo wel luidens de Acte van hunne Qualifkatie, als I uit hoofde hunner verplichte verkleefdheid aan den t luister van Hun Ed. Groot Mogenden, in den drin- ; / genden nood van het lieve Vaderland, om de daar j by geallegurerde redenen, met allen ernst en nadruk verzoekende; dat het Hun Ed. Groot Mogenden behaage Hoogstderzelver cordaat en heilzaam . r fysrhéma tot haudhaaviDg van het Verbond der .( Unie, in alle deelen, en inzonderheid met opzicht „ tot de daar by plechtig beloofde befcherming van , onderdrukt wordende Bondgenooten, op de kracht- 1 daadigffe wyze vol te houden, en mei de daad naar te komen: — en deze irovincie meer en meer in :J|

ftaat

Sluiten