is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 Verzameling van Stukken betrekkelyk ut

geheel oppofite ten onderwerp hadde, en eene vooi rige, wegens zeker geval in faidïen beltaande, ea alleen uit zekere kennis daar van bewyslyk, zoude wederleggen of het tegendeel van die aantoonen, — Ook konde hy me1; vilipendentie van dewettige Sra-uen, in die f'ublicarie Hun Ed* Mogenden nie'l noemen: „ fommige Lieden te Leeuwarden byeen< „ komenae es zich" den naam van Staaten van Fries< « land aa--maatigeod<- &c.>" nadien hy geene aöu!

geen afzweeringe — geene openlyk nog heime< lyk blyk van ongehoorzaamheid aan de Staaten des Lands t of erkerminge der Franeker Staaten gegee* ven had; tot meerder bewys nog ftrekt van het vniegrydiger corcipieeren en arresteeren dier Publi cat/ei', het gebruik en navolging van 's Lands Zege in b*-« hoofd diel Publicatien geplaatst. — Hetfny 8en van bet Zegel, drukken van zoodaanige Pui i 'en, examineeren en corrigeeren, was ooi» k niet van dien dag, maar zeker voor zyne t al beide verricht, wyl alles op den 8ften ven

rjderj ia*, FaEtum cuique fuumt non adverfario noceri Heb'e . n L. i jrjr i. R. J ■

En :' ' -efeft de verdere Misfiven, Publicatien i -Aanfchryvinger» &c. de Suppliant is in het concipi éeren, arresteeren en divulgeeren derzelver, ever o'-fchul Hg Is in de i'oorgsande, gelyk mede in ha PDrmler. van Colleftpenmngen; veele dier zaaket w irei rede lange uii^evo rd, voor het terkennisft van den StiprfliapÉ gebracht wierde, die zich dan ook zwr&Vuidia! wachce daar aan geene tatihabitie t« verleeren, ook bekommerde hy zich niet, of maak! te 7ich fchu'-ig a-n het divulgeeren dier Publica; fi^ii; *»aar va» dit tot bewys ftrekt, dat hy niet eens bévöfder'd heeft noch wi'len bevorderen, dd *t zv nperlyk of heimelyke affiftie dier Publicatie* in de Grierenye van Stellingwerf-Oosteinde, gelyk zy aldaar ook niet eens zyn. aangeplakt geweestj waar toe hy anders honderd gelegenheden had gei had ; integendeel, heeft hy aan een vertrouwd vriend zyn gevoelens opengelegd , en te kennes

S8f