Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijjo Verzameling van Stuiken betrekkelyk tot

jenden, zich vleiende dat U Ed. Mogenden hem niet zullen gelieven af te flaan de gelegentheid van zich volkomen te zuiveren, door hem te accordeeren, ingevalle U Ed. Mogenden niet genoegzaam nog waren geconvinceerd, van 's Suppliants on« icnuld, om zich abfent zynde, ordinario modo per Advocatum te defendeeren.

En daarom is *t, dat de Suppliant zich wend tot ü Ed. Mogenden, zeer gedienftig verzoekende:

Dat het U Ed. Mogenden gunftig behaagen mo. ge, den Suppliant van eene Perfoneele comparitie op de Rolle van den Hove, zoo dezelve anders nog mogte noodig zyn, te libereeren; den Suppliant daar tegen te accordeeren, om in een ordinair Proces te mogen worden ontfangen, en hoewel abfent zich ntcrefolito per Advocatum te defendeeren.

Voorts dat U Ed. Mogenden de verleende prife de Corps tegen den Suppliant weder gelieven in te trekJcen, en den over zynen boedel geftelden Sequester te ordonneeren, om zich verder van alle beheering en adminiftratie dier boedel te onthouden niet alleen, maar dezelve adminiftratie en beheering wed«n den Suppliant over te laaten.

Of ten minden ingevalle U Ed. Mogenden accordeeren aan den Suppliant zich per Advocatum abfent zynde, re defendeeren, dat alles nopens zynen boedel hangende de Proceduren mag blyven in fiatu.

En in cas van zy gefteld, of het bericht van den Prokureur-Generaal word gerequireerd, dat dan ook alles middelerwyle mag worden gehouden in Jiatu.

CK F. 6?c.

Cvas getj E. Wielinga Hober,

Bt margine ftonde, Nihil. Aüum den 22 April 1790.

Ter Ordonnantie van den Hove,

Ow SeO S, Faber.

Sluiten