Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gelmtmisfen in 178? ««• voorgevallen. 23*

B Y L A G E N. A.

! Jouwerke Ymes Tichelaar, woonwhtig^teMjfc tum betuige waar te zyn, dat op den 31 Augustus ^87 zynde geweest een Vrydag tegen den avond omftreekszeven uur, ten huize van my en myn SToeder is «komen de Heer Allard Scheltinga , woonachtigonder Arum, geheel alleen en van geen Tnder veSeld; dat hy Allard Scheltinga ten onE huize des avonds is blyven eeten en .nachts logeeren, weetende ik Getuige niet, wanneer hy ï ATlard Scheltinga des anderen daags morgens ' fen onzen h^eisuitgegaan. ^.^VW^ renftaande altoos plechtig te bevestigen; m Kennisffmyne verteekeninge Fe Makkum, den 12 April

1790.

■j J (was gei.) Jouwerke Tichelaar.

rprtificeeren wy Marten Hylkes Kingma , Mede Rechter6 v\n Wonferadeel, gevoegd met Hans Willem Wiarda , Secretaris van voorfz. Deele, dit voor ons is gecompareerd Jouwerke Yme Tichelaar, woonachtig te Makkum, oud m haar «Kat, dewelke na duidelyke voorleezinge van hovenftaande Atteftatie en erkenninge van haar hand £ onder ftaande, heeft verklaard, onder beant. woording van 't Doopsgezinde formuhe.• van ééd, dat haar geattefteerde eene zuivere waarheid behels

de , en d§aar by als nog by V^iei^^M , «tt, HpVpn ten bewvze dies, en om te ïtres-

S nTar7ehSeV,eDhebbbeyn gepasfeerd onder onze

handen en het ondergedrukte zegel. Aftum den 12 April J7S>o.

(was Eet.") Marten H. Kingma.

, (was geuj ^ w> vviarda.

P4 &

Sluiten