Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

Na dat vastgeiteld was, om het Eiland St. Jago aan te doen, en ter Rhede van Poro Praya inteloopen, droeg Lucas voor (52)$ om de yyandeiyke

Schc-

(52)' Lucas had ter Rhcede van Texel, op den 28 January 1796, aan een Lid van het Committé de Marine, gefchreven (zie zyn Mislive Boek,.Bladz. 102 ) „Ik heb „ langen tyde by"my zelve gedagt, als men het geluk „ eens had, van het fecours, 't welk de Engellchen na „ de Caap of Oost-Indien zonden, op de eeneof andere

rendez vous , welke ik heb bepaald aan te treffen , „ voor al in een Portugeefche Haven! by voorbeeld St. Ja„ go, zoude het my dan zo heel qualyk worden geno„ men , als men het zo genaamd regt der volken „ fchond, met eene Natie, die nooit trouwehouden, ten „ minlten niet de Engellchen. Ik heb veel meer kans „ om dezelve aldaar aan te treffen als op Zee, cn daar „ om had ik gedacht U daar eens over te moeten fchry„ ven. Ik denk niet, dat gy my in alles een voldoende „ antwoord hier op geven zult; als het 'er in tusfchen „ doch maar een weinig door kan , en ik had het geluk „ van dezelve te vinden, dunkt my moest men 'er ge„ b'ruik van maaken , om een erger kwaad voor te koa men."

Het antwoord op dien Brief is, zo min als eenige andere, by hem ontfangen, voor handen, vermits de Weduwe Lucas by Misfive aan den Krygsraad van 7 Juïy 1797 heeft gedeclareerd: niet voornemens te zyn, de correspondentie van haren Man bloot te leggen. Doch uit de Interrog, van Benedi&us, van 17 Juny 1797, Art. 58 feqq. die van Rynbende, Art, 273, feqq. van Valkenburg, Art. 123. van Claris, Art. 133. van de Falck, Art, 99. en van Befemer, Art. 121. blykt, dat het zelve hoofdzakelyk hier op is neergekomen „ dat de vraag „ omtrent St, Jago moeiielyk was te beantwoorden, en „ dat hy niet twyffelde of Lucas zou wel occalïc hebben „ om hier of daar zyn oogmerk te bereiken." *

Het fchynt,.dat Lucas van die:) Brief heeft g brui*

ge-

Sluiten