Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. vu

peren, om, in myn vak, myn vaderland van dienst te zyn; doch nimmer waren die bedenkingen krachtiger dan. in de omflandigheden waarin ons lieve vaderland zich ftnts eenigen tyd heeft bevonden. Ik zal niet in byzonderheden treden; maar alleen zeggen, dat deze omjlandigheden my aanzetten om de liefde lot myn vaderland, meer dan ooit, te toonen, door, in hel behandelen van ecnige vaderlandfche onderwerpen , die liefde de jeugd in te boezemen , de helden te leeren kennen die voor de vryheid, de godin van ons vaderland, ft reden , cn yverclen , alsmede de rcdelykjlen die ons bejlred.cn , cn den aart onzer afgezworen vyanden. In het behandelen dier onderwerpen zal men der Nederlanderen algemecne gcaartheid vinden afgcj'chetst, in den mond van vrind en vyand, en men zal zien dal de Nederlanders zich bcroe? men kunnen, dat zy een volk zyn dat door dc redelykjle hunner vyanden altyd recht is gedaan. Mogl dit alles, onderJleund door de beloovering der dichtkunst, onze jeugd aanfporen, om zich te beyveren dezen lof, ten allen tyde, te verdienen 1 Mogl het my gelukken iels toe te dra■ren, om , ten dienjlc van myn vaderland, een waren heldenmoed, die vry van onbezuisdheid is, een rechtmatige , bepaalde en redelyke vaderlandsliefde, vry van woeste partyzucht , (jlheldeu en razen is mync lief. hehbery niet,) in te boezemen ! Ik zoude my geluk* * 4 • ki'

Sluiten