Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl'iïïe genoegens met een aangenaam gevoel, en bezong deeze met mijne liefde-

Nergens op de wereld zoudt gij liever de jaaren uwer gelukkige liefde zien wegvloejen dan in deezen oord; doch dit is uwe beflemming niet. Deezen zin en dit lot deel ik met u , en het weemoedig gevoel daar van, is ook hier en elders op deeze bladen getekend

Weïïigt zullen u die , na dat ik deezen oord verlaten heb, wanneer gij aan de zijde van uwen gelukkigen lotgenoot de entelbaare voet/lappen die ik hier drukte, uitwischt, u nog fomwijl herinneren aan mij: terwijl ik u, en alle die u dierbaar zijn, uwen van Lijnden, en de aanzienlijke gefachten die zoo ik wensch door u bloejen zullen, al het heil dat Natuur , Liefde en Godsdienst in deeze en de anders wereld, immer aan gevoelige wezens kunnen geeven, hartelijk toebid.

Uw Hoog Welgeb. voordduurende vriendfchap zal mij in de wisfeling van mijn lot een aangenaams troost zijn, en altijd het genoegen mijns levens vergrooten.

Ik heb de eer mij met waare hoogachting te noemen.

Hoog Welgeboren Vrouwe l

. U Hoog Welgeb. Onderd. Dw. , Dienaar es en Vriendin,

E, M. POST.

VOOR:

Sluiten