Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAN EN ZYN GEDAANTE, ENZ. 2?

DE"MAN EN ZYN GEDAANTE. SAAMGESTELD VOOR DEN HERTOG VAN ROCHEFOUCAULT. i). .

Een minnaar van zichzelv', die weinig zich bezat,

En nooit een' medeminnaar had, Hield zieh den fchoonften man dieooitverfcheenin 'tleven. Geen fpiegel kon deez' held ooit één genoegen geven;

Hy zwoer gedurig dat het glas Waarin hy zich bekeek geheel onzuiver was.

De ftomme vleijers onzer fchoonen, De fpiegcls die in huis en winkel zich vertooncn,

Zakfpiegels, en die van 't toilet, 't Wierd alles door dien man op éénen prys gezet; 'tWas alles valsch,niets kon zyn fchoon naar waarde ontdekken.

Maar wat deed dees Narcisfus toen,

Myn lezers ? Wel! wat zou hy doen ?

Hy

. i) Deze heer heeft eenigc Zedelyke Grondregelen uitgegeven.

Sluiten