Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti VOORBERICHT.

de theorie van het fchoonc verhinderd worden 'er dat vermaak uit te genieten, dat 'er waarlijk voor meer geoeffenden in gelegen is, en die teffens tijd noch lust hebben, om zich in dccze wetenfchap grondig te oeffencn.

Wat den inhoud van dit Deel betreft, ik beken dat 'er genoeg over de genie gefchreven is om mijne luchtig heengeftrooide aanmerkingen over dit onderwerp te kunnen misfen. Maar mooglijk zullen 'er eenigea zijn, die mijne Brieven in handen nemen, fchoon ze anders geen liefhebberij hebben om iets over diergelijke ftukken in den gewoonen leertoon, daar cene zekere ingefpanncnheid toe vereischt wordt, na te gaan. En dan reeds fchat ik mijnen arbeid dubbel beloond. Ook verbeelde ik mij, dat men na de leftuur van dit deel, hoe los het dan ook gefchreven zij, toch iets meer en iets duidelijkers over de Genie zal weten, dan toen men 'er aan begon.

Voor het overige houde men elke aanmerking juist niet voor mijn waare gevoelen» Ik heb 'er hier en daar eenigen gewaagd,

van:

Sluiten