Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 apologie van julia .jïn'

„ gen kus (op die oogenblik gloeiden zijne „ lippen onder de haaren) deezen vreedzaam „ men kus had uwe julia u met geenen „ wellust kunnen geven, indien zij fpoediger bij u gekomen ware. Mijn Dierbaare! „ kunnen wij genieten zonder een kalm ge„ weten? — Hoor mijne ontmoeting. Ik „ vloog naar den heuvel en geheel bezield „ door de vreugd van u, na zulk een lang „ gemis, weder te zien, zag ik niets dan „ eduard in alle de voorwerpen, die mij „ omringden. — Ylings treft de ftem der „ diepfte treurigheid mijne ooren. — Gij „ weet het, mijn Beste! in geene omftan„ digheid was mijn hart doof voor haar — „ Ik zie om, en een afgemat grijsaart, ge„ bukt onder een ligt pak, dat zijne fchou„ deren weigerden te draagen, bezwijkt al „ kermende voor mijne voeten.. Ik vergat „ onze faamenkomst. Ach, de arme man! „ — Eene ziekte had hem in een vreemd „ land, waar hij flechts eenige dagen meen„ de te vertoeven, geboeid. Hulploos voor „ zich zeiven en van den bijfhtnd zijner on„ gevoelige medeftervelingen verftoken, had „ hij nooit een middel gevonden om zijne „ door ouderdom en armoede uitgeteerde „ Gade, welke hij teder beminde en voor wie

Sluiten