is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over verscheide onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 NATUUR, ONSCHULD, GELUK,

werp verlevendigen, en gij zult 'er tenens uit zien kunnen welk eenen wezenlijken ondienst wij aan de onfchuld en deugd bewijzen , wanneer wij meer voor de decentie ijveren, ik laat ftaan dezelve nog poogen te verfijnen, dan de nood zelf vordert.

VVieland voert een' Priester van Ifis in een zeker Land, in het binnenfte van Afrika gelegen. Deeze Priester, Abulfaouaris genaamd, vindt daar een gedacht van moedernaakte menfchen onder hunne palmboomen woonen. Zie hier het getuigenis, dat hij aan den Koning van hun aflegt, en dat den toeftand hunner zeden betrof, toen hij hen eerst ontmoette.

Hij beleed, dat deeze ongelukkige Wilden de Egyptenaars, fchoon boven alle andere volkeren Godsdienst, wetten , en zeden bezittende, echter in zekere Deugden oneindig overtroffen. „ Niets, zeide hij, „ is gelijk aan de zedigheid hunner Dochte», ren, dan het welvoeglijk gedrag der Jonge„ lingen, voor wien alle die bukenfpoorighe„ den, welke onder ons zelfs de geftrengfte „ wetten naauwhjks beteugelen kunnen, iets „ geheel onbekends zijn. Jonger,s en Meis„ jes worden van hunne kindsheid af aan „ gewend afgezonderd van eikanderen te

„ zijn