Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H VADERLAND SC HE BRIEVEN.

heid ; gelijk men zien kan in 't geleerde Werk van Vitus tegen Mosheim, door den beroemden J. van den HONERT uitgCgCe-

ven. 6. Dat de Godlijke Befluiten niet voorwaardelijk , maar volftrekt zijn , is de leer deigezonde Reden , cn der h. Schrift ; dat nogtans eenige Godgeleerden , die anders regtzinnig waren , de voorwaardelijkheid geleerd hebben , kan wel zijn — maar kan men de zulken gelijk Hellen met Arminius, die de natuurlijke gevolgen dier Jccr voorfcond , daar zij , in tegendeel , die ontkenden ? 7. Voorheen , zegt de Heer Mar tin kt, had men de beide gevoelens geleerd , en clkanderen verdraagen , maar toen dc Leerlingen van Calvinus hier te lande in grooten getale toenamen , wilden zij de leer der anderen niet langer dulden ; waarom dan ook de Arminiaanen hulp in de poorte zogten. — Wat dunkt u , Neef! is dit wel egte Vaderlandfche taal ? Voegt ze in den mond van een Hervormd Leeraar, die onze Gefchiedenis zoo wel doorkroopen heeft ? Wie zijn dus, volgens zijn vonnis, de onverdraagzaamen geweest ? Alleen de Gereformeerden -— niet , uit liefde tot , en belangftelling in dc Waarheid , maar om dat zij de meerderheid bekoomen hadden ! Kan men , voorts , het vreemd vinden , dat die gefchillen in gefchriften behandeld wierden ?

Waren

Sluiten