Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs bewooners is, welke de weldaadige en wyze Schepper over ons uitltort; en dat alle deweldaaden van den Schepper met eenig ongemak verzeld gaan, welk ongemak nog. thands gemeenlyk zo gering is, dat het by het goede, door de weldaad zelf voordgebragt, op geen duizendfte gedeelte na in de minfte vergeiyking komt: terwyl de menfchen, indien zy met veréénigde kragten en verftandig arbeidden , doorgaands nog kragten en middelen genoeg zouden bezitten om dit gering ongemak, is het niet geheel wegteneemen, ten minften aanmerklyk te verminderen. Dit zult gy tot ryper jaaren gekomen, indien gy de handelingen der menfchen nauwkeurig gadeflaat, duizendmaal kunnen opmerken. „ Maar, waarom," zullen de oudfte en fchranderfte onder u misfehien viaagen, „ waarom is „ dit zo, dat gewoonlyk alle de algeméene weldaaden „ des Scheppers , welke Hy over ons uitftort , met eenig „ kwaak vergezeld gaan?" Lieve leerlingen! het gene wy kwaad noemen, is in de daad, op zich zelf befchouwd, geen kwaad; maar het wordt alleen kwaad , om dat wy het niet weeten te gebruiken , of ten nutte aantewenden. God heeft den mensch op deze aarde geplaatst, om die te be* woonen en te bebouwen. Hy heeft hem daartoe alle de noodige ruuwe bouwftoffen in handen gegeeven , en daarby verftand en vernuft, om van dezelve het beste gebruik te leeren maaken. Hy heeft daarby de verandering der faifoenen , koude en warmte, zonnefchyn en regen, üorm en ftilte, onweders en fchoon weder beurtelings ingefteld, en wy zyn door de ondervinding overtuigd, dat alle deze wederverwisfelingen voor ons noodzaaklylc en nuttig zyn. Maar zullen wy nu morren en onvergenoegd zyn tegen het wys en weldaadig Opperwezen, om dat wy, by vooibeeld , van de ftormen cn onweders zulk D 3 «en

Sluiten