is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 74

waarin gy u voorftclt te zuilen leeven en werken, 't Is niet de luister en de uitgcftrektbeid onzer werkzaamheden, die ons in de daad tot nuttige en verdienstlyke menfchen maakt, maar 't is de nauwkeurigheid, de yver, de bekwaamheid en het verftandig overleg, waar mede wy die dingen', welke binnen het bereik onzer vermogens liggen, of waartoe wy geroepen worden, uitvoeren. Daardoor alleen kunnen wy voor onszelve op eene eerlyke wyze eene grootere loopbaan openen. Daardoor alleen werd Mkhiel de Ruiter van een lyndraayers jongen, die fiechts eene ftuiver daags won, de grootfte Admiraal zyner eeu» we, de behouder en redder van zyn, aan alle kanten beftreeden, Vaderland. — En genomen dat het u niet gelukte , het tooneel uwer werkzaamheden te vergrooten: Wat kan u dit fehaaden? — Zou de Ruiter in het oog der Voorzienigheid minder geweest zyn, indien hy geen Lieutcnant Admiraal geworden was ? 't Is ook niet alleen door middel van geld, dat men het lyden zyner mcdemenfchen verzachten en hun weldoen kan: daar zyn neg duizend andere wegen voor u open. De Philofooph, wiens gefchiedenis wy u thands zullen voordellen, zal u eenige dier wegen aanwyzen; by zal u doen zitn , dat een man, die niet alleen verre af was van ryk te zyn, maar die zelfs uit hoofde zyner zwakke en zieklyke lighaams gefieldheid in veeier oogen een ongelukkig en medelydenswaardig voorwerp fcheen te zyn , nogthands niet alleen voor zich zelve waarlyk gelukkig konde leeven, maar ook zich by de menschlyke Maatfchappy waare verdiensten verwerven en veelen tevens weldaadigheid bewyzen konde.

Maar misfehien maaken fommige onzer kleine leezers zich een vreemd en verkeerd denkbeeld van een' Philofooph, en 't kan derhalve van dienst zyn dat wy hun vooraf kortlyk zeggen , wat wy door een Philofooph veröaan. Het woord Phihfooph, dat eigenlyk Grieksch is,

be-