is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<[— aa3 —>

inhoudende vordering in wysheid en deugd. Wy beginnen flechts dien arbeid en-zien reeds hier en daar eenige flauwe voortekens van deszolfs heilzame gevolgen. Gy zult dien arbeid verder uitbreiden en voltooien. Gy zult de eerfte vruchten oogsten, van het gene wy thands met zorg en fmerte, maar nogthands niet hooploos, zaa.jent Gy zyt het aankomend geflacht en zult na korten tyd onze plaats bekleeJen. Indien gy, in welken ftand of beroep L ook geplaatst wordt, getrouw blyft aan de lesfer. der wysheid en der deugd: dan is het vaderland behouden ; indien gy ontaart, indien gy dwaaze en booze menfchen Wordt: dan gaat het vaderland — en gy met hetzelve —verlooren. Op u vestigen wy onze hoope; waarom zoudï oy dezelvs te leur ftellen ?

Ziet, lieve kinderen , dit hadden wy unog te zeggen, tot flot van onze twee voorgaande vertoogen, waartoe ons voorleeden week de plaats ontbrak. Indien het eenigzins ftrekken mogt om een vuur van zuivere vaderlandsliefde in uwe jeugdige harten te ontfteeken, *t welk, onafhange]yk van alle partyzucht, geen andsr belang kent dan het belang des vaderlands, en geene andere vyanden dan hen, die vyanden zyn van deszelfs rust en geluk: - dan zouden wy ons oogmerk daardoor bereikt hebben.

Thands gaan wy over om met u, in het overig gedeelte vaa dit blad , nog over een onderwerp van een' gansch anderen aart te fpreeken, waartoe wy echter aanleiding kreegen door onze ftraksgemaakte aanmerking,,, dat onze Natie „ ten tyde van haaren fchynbaaren voorfpoed verwaarloosde den voorvaderlyken arbeid verder te vcltooijen, en de „ dorre heiden en fchraale zandduinen in vruchtbaar land „ te herfcheppen, gelyk zy moerasfen en meiren in heer-

, lyke landsdouwen herfchapen hebben." Inderfaad,

kinderen, als wy in veele oorden van ons vaderland omwandelen, en zulke uitgeftrekte plekken gronds zien woest liggen: dan komt 'er by ons als vanzelve dewensch

op,