Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 —>

noorden veel warmer, d.m men op deze boogc breedten verwachten zou. Deze koude luchtflreeken beheerfchen ruim één en een half var; de agttien deelen , en dus nog geen negende gedeelte van de gehcele oppervlakte dcx aarde. Het verfchil in de lengte der dagen is hier zeer groot , en geduörende een gedeelte van den zomer is het altyd dag; geduurende een gedee'te van den winter, in tegendeel, is het 'er aityd nagt. Ziet hier hoe lang deze dagen en nagten op verfchillende graaden onder de koude noorder-Iuchtftreek duuren.

De langfte dag duurt op de noorder-breedte van 70 graaden, van den 2o!ien May tot der 23ften July, en dus 65 dagen; — de langfte nagt van 12 den November tot den 22fr.cn Jrinnary, en dus 02 nagten

Op de noorderbreedte van 80 graaden duurt de langfte dag van den isden April tot KS.Ien Augustus, en dus 113 dagen; — de langfte nagt, in tegendeel, duurt van den loden October tot den i4(teriFebruary, en dus 128 nagtên.

Op de breedte der noordpool zelve, dus op 50 araaden duurt de langfte dag van den 2often Maart tot den 23ften September, en dus een half jaar; — de langfte nagt duurt 'er van den 23ften September tot 2often Maart , cn dus het overige half jaar. In de koude Zuider - Iuchtftreek is de lengte dezer dagen en nagten, op dezelfde breedten, juist het tegen overgeftetöe van 't geen in de koude noorder Iuchtftreek plaats heeft; dus duurt de dag aan de zuidpool van den 23ften September tot den soften Maart en de nagt van den 2often Maart tot den ajften September. Het ganfche jaar heeft dus aan de beide poolen der aarde maar éénen dag en maar éénen nagt. Daarom zegt de dichter Jcremias de Decker niet onaartig tot de voorönderftelde bewooners der beide pooien:

. Uw jaar heeft maar één dag, één nagt en heeft het maar: Cy viert den zeventien dan eens om zeven jaar!

Doch,

Sluiten