Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het begin van haaren omloop geweest is. Even gelyk op een horologie de uurwyzer en de minuutwyzer op twaalf uuren juist gelyk ftaan; maar als het één uur is, dan heeft de minuutwyzer zyn geheelen omloop rondom de wyzerplaac wel volbragt; doch om weder met den uurwyzer gelyk te ftaan, moet hy dan nog ruim vyf minuuten verder voordloopen. Op gelyke wyze fs het gelegen met den loop dermasne. Aldus duurt eene maand eigenlyk 29 dagen, 12 uuren, 44 minuuten en 3 feconden, geduurende welken tyd men nieuwe maan, eerfte quartier, volle maan en laatfte qttartier heeft. Nieuwe maan heeft men wanneer de maan tusfchen de aarde en de zon doorloopt. Gemeenlyk gaat zy dan , zo als het ons toefchynt, onder of boven de zon voorby; maar als zy juist tusfchen de zon en de aarde inkomt, dan veroirzaakt zy daardoor eene zon - eclips, dat is zonnetaaning of zonverduistering, omdat zy dan het lighaam der zonne met het haare voor onze oogen bedekt. Na de nieuwe maan fchynt ze zich van de zon allengs te verwyderen, zodat wy 's avonds het verlichte gedeelte van haaren bol beginnen te- zien, en na verloop van ruim fes dagen juist de helft van haare verlichte zyde. Want, lieve kinderen ! de maan is een donkere bol, even als onze aarde, en zy geeft ons geen ander licht, dan hetgene zy zelf eerst van de zon ontvangt, en dan weder terugkaatst, even als een fpiegel of een gepolyst ftuk metaal het licht eener kaars terugkaatst. Als het dus nieuwe maan is, dan is de donkere zyde der maane naar ons toegekeerd, en wy kunnen haar dus niet zien. Als het eerfte of laatfte quartier is, dan zien wy de helft van haare verlichte zyde, en dus fchynt de maan ons dan toe half te zyn; hoewel, lieve kinderen ! als gy des nagts by helder weêr de maan in baar eeriïe of laatfte quartier oplettend befchouwt, dan zult gy ook de donkere helft van haaren fchyf veeltyds iliuwlyk kunnen ouderfcheidcn. Wanneer de maan vervolgends ten onzen opzichte recht tegen over de zon ftaat, I) 3 en

Sluiten