is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 93' —>

"„ zyn byna alle de gereedfchappen des oorlogs van yzer!" — Dit is ook waar, kinderen! Maar is het yzer dan op zichzelve fchadelyk, omdat men 'er moordtuigen van maakt? Dan zyn het hout en de fteenen ook fchadelyk; want men kan met een ftuk hout of een fteen zowel iemand dooden als met een zwaard of fchietgew^er. De ervaarenheid leert ons, dat de wilden, die het yzer niet kennen of niet wceten te bereiden, daarom niet minder oorlogzuchtig, wreed en moorddaadig zyn, ja zelfs dat veelen van hun deze bloeddorstige neigingen in de boogfte maate bezitten en koesteren: zo dat jaagen, vechten cn moorden hunne eeniglte bedryven zyn. Het is niet bet yzer, maar de redelooze onzinnigheid der menfchen en hunne rampzalige heersehzucht, die de wreedfte van alle plaagen, den affchuuwelylten kryg, doet geboren worden cn die dit verflindend monfter nog dagelyks onderhoudt. Maar gy zegt misfehien: ,, üe oorlog zoude zo veele „ menfchen niet verflinden, indien wy geene yzeren vuur* ,, wapenen en geen buskruid hadden; want nu kan men ,, door een enkel ftuk kanon, dat met fchroot gelaaden „ is, met één febot misfehien wel vyftt'g menfchen doo,. den." Dit laatfte is waar, lieve kinderen! maar het is niet waar dat de oorlog nu meer menfchen verflindt, dan toen de vuurwapenen en het buskruid nog niet uitgevonden waren. In tegendeel; de kryg wordt thands met minder verderf gevoerd dan voorheen, toen man tegen man moordde,en.de oorloogende volken geen ander oogmerk hadden dan eikanderen te verdelgen. Laat één enkel voorbeeld genoeg zyn om dit te bevestigen. Abia, de koning van Juda, en ^robo.vn, koning der tien ftammen van het Israëlitifche volk, die van het huis van David waren afgevallen , deeden eikanderen den oorlog aan. A^bia trok ten velde, met een leger van viermaal-honderdduizend mannen, en Jeroboam met een leger van agtmaalhonderd - duizend mannen. Het kwam tot eenen veldflag Al 3 tus-