is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' • <— io3 —>

is-, offchoon wy dezelven meest uit Engeland ontvangen;, daar men zich , door eene fleike drift voor de jagt.zeer óp het aanfokken dezer honden heeft toegelegd. De Rusfifche windhond integendeel heeft lange hairen die hem „tegen de koude van zyn vaderland bedekken. Ziet daar JUnderen ! eene blyk van Gods zorge voor de dieren. Ja 't,geen nog opmerkelyker is, veele dieren, als de'vösfen, haazen, wezels en anderen, krygen voor den aanvan des winters eene nieuwe vacht, die veel dikkeren dichter is dan die, welke zy 's zomers draagen; waaróm de jagt op zodanige dieren, welken men alleen om hun bont tracht te vangen, altyd 's winters voorvalt, dewyl hunne vellen dan het meest waardig zyn. Men heeft ook in 't algemeen waargenomen, dat de dieren onder koude luchtflreeken minder met gloeijende kleuren pronken dan -die, welken in heete gewesten leeven. Dit is vooral Achtbaar in de vogelen, als de pauwen, papegaaijen en eene menigte anderen , die allen met de heerlykfte kleuren getooid zyn. Zelfs verfcheiden viervoetige dieren in heete landen draagen eene prachtig gekleurde huid. Men vindt 'er dusfchoone, groene en roode meerkatten; (zo noemt men de aapen die lange flaarten hebben) ook is de tyger, de panther en de luipaart zeer fchoon met vaal geel en zwart getekend In de Noordfche landen onthoudt zich flechts één dier, naamlyk de Lynx of .Los, t welk eenigzins tygeracbtig gevlakt is. Daartegen worden veele dieren, die elders rosagtig, bruin of gevlakt zyn» m het koude noorden geheel wit; daar vindt men dus witte haazen en vosfen. De wintervacht der wezeltjes is ook wit, zodat de grootfte foort dan zelfs een anderen naam krygt, want dan noemt men dit diertje een hermelyn, — Genoegzaam alle dieren bezitten wapenen om zich te verdeedigen, of fnelheid, of list, om het gevaar te ontkomen, en eenige weinigen die geen van beden bezitten, worden door hunne huid of pennen

zo.