Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 235 —>

seer veele infecten ons opleidt tot de verhevenlle gewaar* wordingen van Gods oneindige almagt, tot verwondering en aanbidding van Hem , by Wien niets groot of klein is, en die in alle zyne werken met even gelyken luister fcbittert?

Maar gy zegt: ,, Veele Infecten zyn van eene lelyke en afzichtige gedaante ; wie kan genoegen fcheppen in fpinnekoppen , boomluizen, weegluizen en nog haatlyker diertjes tot voorwerpen zyner nafpeuringen te maaken ? Men wordt 'er reeds bang voor als men ze ziet." — Wat de lelykheid en afzichtige gedaante van fomrnige Infecten belangt: deze beftaat genoegzaam alleen in onze inbeelding. De Infecten beftaan op eene geheel andere wyze; hun voedfel, hunne werkzaamheden zyn geheel verfchillende van die der andere dieren , en daarom zyn ze ook geheel anders gevormd. Alles is' in zyne foort fchoon en fraai, wanneer het voldoet ann bet oogmerk, waartoe het beftemd is; nu is ieder infect zodanig gevormd en met zulke ledemaaten voorzien.als het in zynen ftand enleyenswyzenoodig heeft, en dus is ook ieder infect, in zyne foort, fchoon. Maar wy maaken ons zeiven van de fchoonheid meestal vooraf te zeer bepaalde denkbeelden, als of de fchoonheid alleen aan eene zekere gedaante of .kleur, waaraan wy 't meest gewoon zyn, gehecht was. Hetgeen in zyne foort goed is, is ook altyd fchoon; want dewaare fchoonheid is niets anders, dan de uitwendige vertooning en uitdrukking van inwendige goedheid en gefchiktheid. —— Laat deze aanmerking.intubfchen dienen om u aantezetten, ten einde uzelven zo braaf en goed te gedraagen , zo goed en deugdzaam te worden, als u maar mogelyk is; verzekerd zynde, dat dit het beste, ja het eenigfte middel is om uwe jeugdige fchoonheid te bewaaren en te vermeerderen. — Maar om weder tot de Infecten tekeeren: indien eene gladde en fraaije huid en gloeijende kleuren wazenlyke fchoonheden kunnen genoemd worden: waar Gg z toch

Sluiten