Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 22 —>

van onzsni aardbol na by deszelfs oppervlakte, in het midden van den aardkloot natuurlyker wvze eene foort van edige ruimte moest ontftaan, die zelfs hier en daar luchtledig zynde, aan de electrike licht- en vuurftoffe die zich zo als wy in ons voorgaand Nommer gezien hebben, genoegzaam over;;l onthoudt, gelegenheid gaf, zich te beweegen , en dus het onderaardsch vuur te veröirzaaken van welks aanwezen de brandende bergen in alle wereld' deelen ons volkomen overtuigen. Doch hiervan melde Mofes niets, aewyl het niet onmiddeiyk tot de fcheppinc behoorde. r °

Wy hebben in ons voorgaand vertoog aangemerkt, dat zo dra de planeeten in 't ruuwe gevormd waren,deiEther ot hemellucht, van alle zwaare ftofFen gezuiverd, aan het Electrieke vuur gelegenheid gaf zich te beweegen, waardoor licht en warmte ontftonden; dat dit electrike vuur vervo gends uit de ganfche ruimte van ons zonneftelfel naar deszelfs middenpunt moet geftroomd zyn, dewyl zich aldaar de zon bevindt, die ongetwyfeld door een' oceaan van vuur, om zo te fpreeken , overal overftroomd en be. dekt is, en dat, zo dra een aanmerkelyk gedeelte der elee trieke vuurftoffe zich in het midden des zonneftelfels bevond net ondetfcheid tusfehen dag en nagt reeds eenen aanvang nam en allengs aanmdkelyk vermeerderde, of fchoon de zon zelf nog op verre na niet voltooid was.

Het is ons tot nog toe niet mogelyk, door natuurkundige proeven eene genoegzaame aanleiding te bekomen om eenig zins nauwkeuiig het tydvak der fcheppinge te bepaalen, waarin dezon voltooid werd. Genoeg is het, dat deze proeven ons bewyzen , dat de werkingen van licht en warmte reeds lang voor dat tyriftip zichtbaar moeten geweest'zyn, en dat de planeeten niet zo regelmaatig in hunne wandelkringen rondom de zon konden loopen, gelyk zy thands doen, voor dat de zon zelf voltooid was; dewyl dit groote hemelhghaam vóórdien tyd, zelf nog ongevormd zynde, de planeeten nietzo regelmaatig konde aantrekken , en daardoor beletten, dat zy zich, door haare middenpuntlchuuwenue kragt, geduurig al verder van het middenpunt der zonne verwyderden. (Vergelyk hier mede onze ftraks gemaakte aanmerking.) Daar kon dus, eigeniyk gefproken , geene regelmaatige tydrekening plaats hebben, zo lang de zon onvoltooid was. Maar zo dra dit alkoesterend jicht volkomen gevormd was hield het door zyne aantrekkingskragt aile de planeeten in hunne loopbaanen, welken de Schepper voor hun had afgeperkt. Toen kwam 'er ook op

LH-

Sluiten