Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— 234 —>

ons met de befchouwing der eerften een aanvang maaken' Het uitgeftrekt land, dat wy thands met den algemeenen naam Perfië noemen , ligt tusfehen den 25ftenen syfter, graad noorderbreedte, en tusfehen den 6<5fte» en paften graad oosterlengte. Het grenst ten oosten aan de bergen, die op eenigen afftand van de rivier Indus gevonden worden; ten zuiden en zuidwesten aan den Indifchen Oceaan «de golf van Perfie; ten westen aan de bergen van Kurdiftan omtrend den Tigris, en ten noorden aan Armenië, Georg.e, de Caspifche zee, het meir Aral, en Turkömann.e of Turkestan , een gedeelte van groot Tartarië, £ welk men voor het oirfprongelyk vaderland der Turken houdt. - Hat is reeds uit zichzelve biykbaar, dat de gefteidherd des lands en der luchtftreeke in zulk eene wyde uitgeftrektheid, niet anders dan zeer verfchïllend kan zyn. De winters zyn in de noordlyke landfehappen van Perfie veel geftrenger, dan men op deze breedte verwachten zoude ; doch daartegen zyn deszelfs zuidelyke provirciën wederom, geduurende het grootste deel des jaars.aan eene byna overdraagelyke hitte blootgefteld. Zelfs zyn 'er plaatfen in Perfië , alwaar men, in fommige Jaargetyden, j reder' dag eene verbaazende afwisfeling van warmte en koude gevoelt. Te Bender Gamron, eene handelftad aan den ingang der Perfifche golf, op de noorderbreedte van omtrend 28 graaden geleden, zyn de nagten fomtyds zo koud, dat men, zonder zeer wel gedekt te zyn, de koude niet kan wederftaan. Na het opkomen der zonne vermindert de koude allengs, en de warmte neemt hand over hand toe, tot dat zy omtrend twee of drie uuren nadenmiddag zo geweldig wordt, dat de menfchen, om zich te verkoelen, zich geheel naakt in bakken met koud water nederleggen. Na deze fmoorende hette volgt wederom een koele avond en een zeer koude nagt. 't Behoeft nauwlyks aangemerkt te worden, dat zulke groote en fpoedige afwisfeimgen der luchtgefteldheid ongunftig zyn voor de ge-

zond-

Sluiten