Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<— *3S ->

zondheid en duurzaamheid des menschlyken levens. Doch men vindt in Perfie ook aan den anderen kant zulke gezonde en vruchtbaare oorden, welken men waarfchynelyk ergens elders te vergeefsch zoeken zoude. Te hpahan, de tegenwoordige hoofdftad -des ryks, is de lucht zo gezond, dat men 'er nimmer de pest verneemt, offchoon dezelve m de overige landen van Afia onÖphoudelyk de grootste verwoestingen aanricht, en de Mahomedaanen geene de minste poogingen doen om dezelve te fluiten. Voor eenige jaaren woedde de pest te Bagdad, eene Turkfche ftad aan den Tigris gelegen, zó verfchrikkeiyk, dat meer dan twee duizend huisgezinnen van daar naar Perfië kwamen vlugten om deze vernielende plaag teontwyken. Men wees dezen ongelukkigen eenige dorpen in de nabuurfchap van Ispahan aan tot hun verblyf, en de pestziekte, welke zy met zich bragten, verfpreidde zich niet alleen niet verder, maar deze vlugtelingen zeiven waren 'er in minder dan een jaar geheel van verlost.

De grond van Perfië is op fommige plaatfen zeer vol met zoutdeelen , en dit veröirzaakt aldaar groot gebrek aan drinkbaar water, 't Is in de daad opmerkelyk, dat deze zoute hoedanighedeid van den grond langs de geheele uit. geftrektheid van den noorderkeerkring, en in Perfië en Indië 0p een* aanmerkelyken afftand van denzelven ten noorden, overal fchynt plaats te hebben. Men vind ze in Africa, in de Sahara of groote woestyn;in Afia, in woest Arabië, Perfië, de noordlyke deelen van Indië en in Thibet. Perfië heeft geene groote rivieren, en dit is het wezenlykfte georek van dit land, dat anders misfchien niettmnder vruchtbaar zou zyn dan Indië, 't welk door de groote en waterryke ftroomen van den Indus en de Ganges befproeid wordt. De Oxus en Jaxattes, de Cyrus en Araxes zyn de aanmerkelykfte rivieren in het noorden van Perfië en ontlasten zich in de Caspifche zee en in het meir Aral. Doch zy bren3en het land weinig ander voordcel Gg z aan,

Sluiten