is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LU. Afdee.

ling.

78 TOONEEL DER STAATS-

zaak der Hoekfchen (2), of die van Gravin Jacoba, tegen de Kabeljaamvfchcn, welke

aantematigen, wel zeer Staatkundig is? Veel juister begrip, dunkt mij, geven ons de Schrijvers van de te meermaals aangehaalde Vadert. Kronijk, omtrent de wezenlijke blijken van het aanzien en 't vermogen van Graaf Willem den III , door dit te hechten, niet aan de uitoefening van het inwendig Beduur, maar aan zijne Verbintenisfen buiten Lands, door de Huwelijken zijner Dochters; de laatfte aan den Kroonprins van Engeland en den krachedaadigen bijftand, dien hij verleende, om deezen Prins op den Britfchen Troon te helpen brengen. III Hoofajl., bladz. 147.

Ik ben, met opzet, in deeze Noot wat uitvoerig geweest, en zulks, om twee bijzondere reden; I, „ om tebetoogen, dat groote Mannen, wanneer „ zij zomtijds voor een zeker Syuhema wat fterk

ingenomen zijn, doorgaans,meer hunne driften dan „ de reden volgen." II. ,, Ter waarfchouwing aan „ Jonge Regenten, tegen de fchadelijke indrukken, ,, welke zulke onr.aauwkeurige. denkbeelden, als in „ de aanmerking van Wagen aar, boven gemeld, „ omtrent het . echt der Hooge Overigheid voorko„ men , dikwils op hunnen geest maaken , wan„ neer zij zig te veel aan de begrippen van an„ deren, zonder eigen onderzoek, overgeven." — Immersin de dagen, die nu, Goddank! voorbij zijn, gebruikte men dezelfde voorwendfels, om de kracht der Regeering te verzwakken, en ik behoef niet te zeggen, hoe veel Regenten, daardoor, uit een verkeert