is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 TOONEEL DER STAATS-

VII.

AFDEELING.

hem te duchten ftondt (4), Groö*

te en getrouwe Staatsmannen wijken niet,

dan

(4) De Graaf van Egmond, die, tot zijn ongeluk , te veel vertrouwen in 's Koning goedheid ftelde, of zig mooglijk verbeeldde, dat zijn aanzien, onder het Krijgsvolk, hem ten waarborg, tegen alle gevaar, verftrekte; verfchilde , in dit opzicht, merklijk met Oranje, die op zijn beurt, wederom alles verdacht hielt, wat uit Spanje kwam ; dit had aan de zijde van den eerften, reeds eenige verkoeling aan hunne wederzijdfche Vriendfchap, toegebragt. De Prins, welke de zwakheid van zijnen Vriend zeef wel kende, liet daarom niet na, om hem, wanneer1 daartoe gelegenheid was , gedurig het gevaar voof oogen te frelleu, waar mede hij, vroeg of laat, bedreigd werd. Dit nu gefchiedde voor de iaatfïe reize, in die bijeenkomst, waar van in den Tekst melding gemaakt word. Hooft, die deeze ontmoeting, uitvoeriger dan anderen onzer Hiflorie - Schrijvers , te boek gefield heeft, bericht ons, „dat Oranje, „ na dat de onderhandeling over zijn gaan, of blij-" „ ven, afgehandeld was, Egmond van het ander ,) gezelfchap aftroonde , en nogmaals eene pooging ,, deed, om hem aan de eene zijde, de G/orij en Veiligheid, en aan den anderen kant, V verlies van zijnen Roem , en de zwaare fmak van eenen y, onvermijdelijken val, te doen bezeffen, maar dat „ Egmond zig alleen bleef beroepen, op de gele „ genheid zijner Goederen, en dus niets had, om ,, buiten *s Lands, naar den eisch zijner afkonijle , „ met luijier te leven} daar bij te meenen, di.t

» de