Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. s*>

bij een ander, uitgedrukt, Verdrag, waar door de Oppermagt van den Vorst in

haa-

,, Verbintenis gehouden is, zo vindt men bij het „ denkbeeld van eene Verbintenis teffens veronder,, field alle die vereischtens, zonder welken het bo,, vengenoemde eindoogmerk niet bereikt kan wor-

den! Dan vloeit hier uit voord, die naauwere be« „ perking en band, waardoor aller wil en geneigd-

heden, welken in den Natuurflaat tegen elkande„ ren worftelden, en voor de burgerlijke zamenle„ ving gansch ongefchikt waren, in eenen algemee„ nen wil, als t' zamenloopen. Dan vloeit hieruit

voord, de bevoegdheid en het recht, om wetcen „ te maken, nuttig voor den Burgerflaat. Dan vloeit

hieruit voord, de volledige verplichting der bur„ geren , om die wetten te gehoorzamen, of zich ., anderzins te onderwerpen aan de daarbij vastge„ flelde ftraffe. Dan vloeit hieruit voord,niet alleen ,, het Recht van den Souverein, maar ook zijne ge„ gronde en wettige Verplichting, om de middelen

in 't werk te (lellen, waardoor ondeugende Bur„ gers worden afgefchrikt, en van hunne poogin„ gen weerhouden, om welmeenenden te benadee„ leu en de openbare rust en 't algemeene welzijn „ te verfloren. Zonder dit vermogen kan men geen „ denkbeeld van de Oppermacht maken. Deze macht ,, weggenomen, of hare werking verwaarloosd wor„ dende , zoude het geen Burgerflaat meer zijn. „ Dit recht is het, 't welk uit den aard van 'tOp„ perbeflier voordvloeit. Dit vordert het natuurlijk „ verdrag, tusfchen Overheden en Onderdanen. Dit

XI.

Afdek-

Sluiten