Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 233

ïij'ke woorden; „dit doende, Mevrouw! „ zult gij veele fchoone Gemeenten en

„ Ker-

doen (temmen. Zij weeten beter dan iemand, welken tegenftand zij, bijna, overal, ontmoet hebben en hoe dikwils, daar door, hunne bepaalde voorneemens mislukt zijn. Verre van zig op den goeden wil der Menigte te durven verlaten, mistrouwden zij dezelve geftadig, uit vrees van verraden te worden; door dien angst gedreven, waagden zij den onberedeneerden flap , zonder op de gevolgen te letten, in het aanhouden der Koninglijke Prinsesse, en zederd moest het bekende Vliegend Legertje dienen, om de waare Volks-stem,waar deeze zig mogt verherren, aanftonds te fmooren. Bij den zogenoemden Vaderlandfchen ijver der Patriotten , in 't otuiieeraen der erflijke waardigheden, aan Zijne Doorluchtige Hoogheid , en het afzetten van wettige Regenten , zag men alleen vergenoegen , in hunne Bijeenkoinlten en Drinkgelagen, maar overal elders neerflagtigheid; daar, integendeel, de gulle en ongeveinsde blijdfchap , het ganfche Land vervulde, bij de Gezegende Omwending. Met welk eene onverzadelijke Vreugde werden de Vorstelijke

flens en de voornaamfte oorzaken der meelte Volksrampen : aangezien liet afwijkingen zijn, der Grondwetten van alle Regcering. — Men doorbladere Hechts, om dit beweezen te hebben , onze Vaderlandfche Hiftorie, of liever , men herinnere zig,de voorvallen van de Jaaren 1786 en 1787,111 Holland, en men zal overtuigd zijn, dat ik de waarheid zegge.

P5

XVII.

Afdee-

Sluiten