is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 TOONEEL DER STAATS-

XXVIII Afdee ling. 1609.

den, hij haar vooral believen moest, in dat geen , waaromtrent zij het meest vooringenomen ware , en zulks beftond in haare onaffcheidbaare toegenegenheid, voor het Huis van Nassau (i;.Derhalven,

met

(1) De gewichtige dienflen door wijicn Willem den I, en zederd door Maurits , die nog leefde, zo veel achtereenvolgende jaaren , aan het Vaderland beweezen, hadden de Natie geheel ingenomen voor de belanglooze bedoelingen , dier twee Prinsfen, dat zij zig, op de beste gronden, verzekert hieldt, dat niemand meerder dan deezen , de liefde en toegenegenheid van een dankbaar Volk , op de zuiverfte wijze , verdienden. In mijne Opdragt voor dit Werk, aan Hunne Doorluchtige en Koninglijke Hoogheden, heb ik doen opmerken {bladz. XII) „dat welke Vorflen , bij 't be„ gin der Nederlandfche Onlusten, en kort daarna , „ zig aangeboden, of dadelijk in beweeging gefield „ hebben, om onze Nationale Vrijheid en Rechten „ te verdedigen , nogthans geen Hunner, tot den „ einde toe, fiandvastig is gebleven, dan alleen de

PriNssEN van Oranje in Nassau. " Het is aan de bewustheid daarvan, zederd nog in meerdere gelegenheden gebleken, dat geen tijdverloop , zelfs niet van twee Eeuwen , dien indruk, welke van de Ouders, op de Kinderen is overgegaan, heeft kunnen uitrooijen: dat onze Vijanden hier zelfs de Richters zijn ! Voor , onder en na de laatfle Omwending , hebben de zig noemende Patriotten ge-

noee