Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN* dit

Het was geene geringe voldoening vooi de Verbonden Gewesten, van derzelvei moedenftandvastigheid dus luiilerrijk bekroond te zien,en den magtigften derKoningeh van dien tijd,genoodzaakt te hebben, zijn onbepaalden hoogmoed te moeten inKrimpen, voor een handje vol Volks, in verge-

h tusfehen de Gewesten, en zo de Ra,d ge„g hadt om alle zulke gefchillen te beflisfen, Was " b'] denze,™> of bij den PRi„S) die 'er het hoofd „ van zijn zou , de geheele klem der Regeeringö i, en de bekwaamheid des Advokaat», om de <revoelens der Steden in Holland en der Gewesten, », ter algemeeneStaatsvergaderinge, tt leiden, naar » zijnen ztn , kon hem weinig meer te ftade ko„ men." Een weinig lager, op dezelfde bladzijd. echter, word over die fchildefij, een klein vernist, ie gelegt „ dat Oldenbarneveld en anderen vrees. i, den voor nadeelige gevolgen van zulk een ufr „ Iteekend Gezag, als men Prini Maurits wild* „ opdragen." Ik heb nodig geoordeeld, deeze Noot, u.tWagenaar, hier te moeten plaatfen, en wel bijzonder, om mijne Leezers, alvorens tot de verhau deling der Kerkgefchillen övertegaan, eenigzins na", der, met het Karakter van 'stands Advokaat dia er zo ongelukkig de Hoofdrol in fpeelde, bekend te maken, en te doen zien, dat Hij, als Staatsman befchouwt,van he.-rschzucht niet vrij te fbrekat*

III. Deel. p

f

xxviii

Afdeeling.1600,

Korte fchets vafj den Staat der zit. ten.

Sluiten