Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 501

Hogerbeets en de Groot ontvingen, vijf dagfin later, mede hun Vonnis, en fchoon , zij beiden zig, insgelijks, tegen de Hoogheid van den Lande misgrepen hadden , oordeelden nogthans de Rechters , en 1 zulks is de gewoone handelwijs van wet-' tige Rechtbanken , dat daar zij geene 1 hoofdbeleiders, maar Hechts de werktui gen der Onrust geweest waren, men om-i trent dezelve eenige toegeeflijkheid konde gebruiken: zij werden dan, onder verbeurdverklaaring hunner Goederen , tot eene eeuwige Gevangenis verweezen , en tot dat einde op het flot te Loeveftein geplaatst ( «). De Groot, intuslchen,vond ruim anderhalfjaar later, door list zijner Huis vrouwe, de gelegenheid, om in een Koffer, onder den naam van Boeken, te ontvluchten, wanneer hij zig eerst naar Antwerpen, en vervolgens naar Parijs, begaf O >

Onder de vijftien Remonftrantfche Predikanten, welke voor de Sïjnods ge-

roe-

(tn) J. van den Sande, VI Boei, bladz. 85. O) J. Wagenaar , Vaderl. Hifl. X Deel, blad». 414.

ü 3

XXXI. Afdee.

.ING.

1619.

Hoger-

'eets en ie Groot vorden ot eene ïeuwige jevangeïis verweezen.

Een aaa-

tai Remonfirant-

Sluiten