Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXI. Afdeeling.1619.

fc he Predikantengebannen

Begevei zig uaar Antwer pen,

(*) So eieteit.

502 TOONEEL DER STAATS-

roepen geweest waren , was 'er Hechts één, die zig gewillig toonde, om, voor 't vervolg, van alle Kerkelijke dienften afftand tc doen j waarom de overigen,voor. wendende, dat zij, van wegen hun Geweeten, aan-dien eisch niet konden gehoorzamen , bij befluit van de Staaten Generaal, den Lande ontzegd werden ; gelijk mede gefchiedde , omtrent een aanmerklijk getal Leeraars van die Gezinte, zo in Holland als in de overige Provinciën , welken , op het voetfpoor hunner voorgangeren, liever verkooren, een zwervend leven te leiden , dan het hoofd te buigen en gehoor te geven, aan de minnelijke fchikkingen, door de Staaten Generaal , hun aangeboden (0). Dit gedrag verdient juist geene verwondering: zij zagen, te midden van hunne behaalde overwinningen , zig nu de wet Hellen , door den Overwonnenen zelfs. Verbitterde gemoederen zijn toch blind voor de 1 reden. — Te Antwerpen was de famelplaats der uitgebannenen, ten minfte hier richtten zij hunne Broederfchap (*) op; echter, zo als dra bleek, niet met dat betaam-

(0) J. v. d. Sande, VI Boek, bladz. 84,

Sluiten