is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 TOONEEL DER STAATS-

XXXIV. Afdek-

l1ng. 1625.

Hij fterfr.

De Lente, anders zo hoopgevende voor zwakke geitellen, fcheen eerder 's Vorften krachten te verminderen, dan die aantewakkeren. Hij zelve gevoelde, dat zijn einde naderde, en daar zijn leven voor den Godsdienst en het Vaderland geweest was, bleven heiden hem, tot aan zijne laatfte oogenblikken, dierbaar. Hij ftorf den drie en twintig* ften April dezes Jaars, op het Hof in den ffaage, na eenen leeftijd van agt en vijftig Jaaren, in een gerust vertrouwen op de volkomen verdienften van zijnen Heiland en Zaligmaker (5). Bij het openen van 't Lichaam , vondt men geene tekens van eenig vergif, maar wel in de Lever een hard gezwel, dat ook gehouden werd, voor de naatfte oorzaak van zijnen dood (u). Den zestienden September

( « ) Wagenaar. , Vaderl. Hifi. X Deel, bladz. 498.

(5) Dit getuigt van hem, de Predikant, Joan«is Bogerman , weleer Voorzitter op de Dordrechtsche Sijnode , welke den Prins, op zijn doodbedde , en tot aan zijn einde, als een waardig Zielzorger, dagelijks bezogt. Hunne wederzijdsch gehouden Gefprekken zijn te vinden, bij Aitzema , I Deel, bladz. 075 en vervolgens.