Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 TOONEEL DER STAATS-

XXXV!! Afdeeukg.1638.

Het oog merk deezer iomile.

•behandeld werdt. Zedert bezogt zij de meest voornaamfte Steden in Holland; dan het bleek eerlang , dat haare komst naar deeze Landen, minder de bedoeling van nieuwsgierigheid, als wel een ftaatkundig oogmerk hadt;ten minfte van haar binnenlands reisje in de Hofplaats te rug gekomen,- deedt zij aan Gemagtigden der Staaten opening, om door tusfchenkomst van Hun Hoog Mogende een verzoening met haar Zoon te treffen, teneinde wederom naai Frankrijk te rug te kunnen keeren. Men was haare Majefteit hierin gaarne te wille j doch de Heer de Rnuit, welke met deezen last naaiVrank. rijk vertrokken was , flaagde zeer kwalijk: want toen hij den Koning, in een bijzonder gehoor , zijn boodfchap opende, antwoorde hem de Monarch, met een vrij ernftig gelaat, verwonderd te zijn, dat men de komst der Koninginne toegeftaan hadt, verzeld van Luiden, die geheel inde belangens der Spaanfchen varen. Een dergelijk antwoord ontving hij van den Kardinaal Richelieu, met bijvoeging, dat het aangenaamer zou geweest zijn, indien hij over de jaarlijkfcbe vernieuwing van bet

jïar.d-

Sluiten