Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H VOORBERICHT.

gevallen, heeft ons van verdere onaangenaamheden bevrijd, en wij gaan dcrhalvcn de gevolgen daarvan, fi'ilzwijgend voorPij; doch vinden ons daartegen verpllgt , onzen Leden en Begunjligers te moeten onder 't oog brengen , dat, ter geleegenheid der openbaare verkoopinge van het nagclaaten Fonds, lehoorende tot de Compagniefchap van wijlen genoemde v. van eer. eyk en D. VYGHj wij, bij onderlinge fchikking, ten behoeve der bovengemelde Boekhandelaar en j. thierry en c. men sin G, van het Recht van naasting afjland gedaan hebben, en dezelve alzo, door Inkoop , eigenaars zijn geworden , van het Recht van Copij en alle de overige Exëmrkaren der X LI Compleece deelen en het XIII deels I ftuk, PROEVEN fan POËTISCHE MENGELSTOFFEN, in den yoorfchreven boedel gevonden.

Bejluurdcrs achteden het dan ten hoogflen billijk, zo uit hoofde der belojte. bij het tweede gedeelte van htt genoemde Voorbericht gedaan, als uit aanmerking van het gedienjlig verzoek der tegenwoordige Bez itters en Uitgeevers der Werken hunner Maatfchdp ij, geen oogenblik langer te draalen, tot het doen drukken van zoodanige /lukken, welke, reeds voorlange, daartoe afgezonderd, in gereedheid laagen, en waardig gekeurd zijn, om het XIII deel aanuvullen; terwijl wij hiermeede de PROEVEN van POËTISCHE MENGELSTOFFEN voor voltooid houden.

Nu nog iets betreklijk den inhoud van deezen Bundel: ■

Voorlange reeds waar en Bejluurders, door onderJcheiden Leden crnjUg aangezogt, om de fraaie yerzaameling van Dichtjhik-

ken,

Sluiten