Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. xxvn

fcheidene kleindere fchriften voorhanden, als Hi/lorie van Enkhuizen, Dagwijzer der Gefchiedenisfen, Hijiorie van de Rechtspleging gehouden omtrent oldenb arn eveld, hooGerbeets en de groot, en eenige fchriften ter verdediging van zijne Hi flor ie der Reformatie* Voorts heeft hij verfcheidene werken van anderen uitgegeven, en onder deze met name de Neder» landfche Hi/lorien van hooft, door hem mee een beknopt en fierlijk verhaal van het leven des beroemden Drosfaarts verrijkt. Reeds vroeger, namelijk in den jare 1647, had hij eene Lijkrede op den zelfden doorluchtigen dichter en gefchiedfchrijver opgefteld, welke in den Amfteldamfchen fchouwburg werd uitgefproken; doch (welke, mijns oordeels, met zijne overige werken niet in vergelijking kan gebragt worden. — Zijne meeste fchriften, inzonderheid de twee uitgebreidfte boven gemeld, munten uit zoo door duide. lijkheid, bevalligheid, en kracht van ftijl, als door naauwkeurigheid in de voordragt der zaken en overvloed van fchoone en verhevene denkbeelden, en doen hem op eene der eerfte plaatfen in den rang der Nederduitfche fchrijveren de rechtmatigfte aanfpraak verwerven (*). De bundel eindelijk wordt befloten door de Inleiding tot het Leven van huig de groot,

ge-

(*) Zie verder bet Leven van oberabrt brandt, Ufehmyen deor Jan ds haas, in 4t».

Sluiten