is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van Nederduitsche welsprekendheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELSPREKENDHEID, öt

higheit den raadt der geenen, die zy voor heeft in de ftraf hunner zonden te voeten. Een Vorft zy alzoo gedachtigh de vierfchaar der volken te fpannen, dat hy ondertuflèn niet vergeete, zich zeiven te rechten, en zyn' eighen' hartstoghten onder 't gewysde der reede te doen buighen. Op gladde as dryft het toonneel des landtbeftiers, en zet, naar dat men 't draait, nu dus, dan zulk een aangezight. 'T lot heefc daar veel zeggens in, en doet het den allerloofte meenighmaals uyt zyn giffing gaan. Ende, gemerkt men, door den eenen en den anderen wegh, zich vaaken van zyn veldt vindt, zoo kan men niet beeter, dan altyds den deughdelykften ingaan. Die wordt ons van Godt en de natuure aangeweezen, by d' alderoudtfte, alderkrachtighfte wet, waar van elk- de boekftaaven in zynen boezem gedrukt draaght. Deeze verbiedt andren te doen, 't geen wy niet wilden dat ons gefchiedde. De Landsheer dan flaa gaê, wat reeghel by Gode geldt, en draaghe zich teeghens zyn' onderdaanen, zulxs als hy wenfcht, dat d' Alderopperfte met hem handele; om gelyk oordeel getrooft te zyn, als hy oover anderen geftreeken heefc. Die deezen voet beft volghc, zal voorden volmaakften regeerder gaan, en, mee het temmen van zyn gemoedt, meer dan een' nieuwe wereldt gewonnen hebben. Men peinft milTchien, dat ik, uit zucht tot myn beroep, de Godcgeleercheit fuaren vinger ce ver

in