Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5© PROEVEN VAN NEDERDUITSCHE

reyzen in Vlaandre gedaan, en aldaar, met by* . ftandc der vier Leeden 's Lands , beeter orde, dan de berifpers wenfehten, geftelt hadde. Maar zyn trekken naa Uitrecht; hier zat de zweer, die hun zoo wee deed. Dit ging hun aan het hart; dar, ais zy in hunnen toeleg, zoo wel ontworpen en befchooren, waanden wis te gaan, en daaghelyx nieuwe aanflaaghen brouwden, zyn enkel verfchynen aldaar, met hulp cn raadt van de gemaghtighden der Verccning, al die donkre mirt terftondt • had doen verdwynen : jaa dat zy zoo veel' blokhuyzcn , bewaart om den landtdwang Maande tc houden , zaaghen neêrgcfmceten, zoo veel' fteeden verzeekert; zulx hun flechts eene van belang ooverfchoot, die door den hooftbeleyder van dat werk noch niet te bcweldigheq geweeft was , zonder cerft die vuyle moordt te begaan aan den geenen , dien hy zynen vaader noemde. Dat hy Prins alle Geeflclyke luyden verjaaght had ; was een' leughen uit den drek geraapt, en hem in 't aanzight geworpen. Maar, na* 't vangen aller, h ombrengen zommigcr perfooncn van den gczuyverden Godsdienst, binnen Groninge, jaa zelfs des Bnrghermeefters, tecghen >s hooftbelcyders eedt, gezwooren op do geioofsvrcede cn Uitrechtfche Vercening; zoo hadden de Staatsgezindcn op hunne ferzeckering piet willen flaapen. Belangende de;

(leer

Sluiten