Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D S

POLITIEKE

SNAPPER.

Zaturdag den 4* yimy 1785.

N*. 8.

GJ A A P. oeden dag Vriend Pieter, ik hoop dac gy wel vaart, en wat tyd hebt, sk heb uw al wederom wat te vra3gen. PIET. Dag Jaap, ik vaar wel, gy ziet'er osk fris uit, en ik kan wel zoo veel uitbreeken, dat wy een pyp te zaamen rooken en wat praaten kunnen. JAAP. Zoo Piet dat is geed, als gy wilt, zal ik uw myn geval vernaaien, dat my in de nooozaak gebragt heeft, om het een en ander te vraagen: eenige dagen geleeden, kom ik aan het huis van Monfr. B. die had zyn vriend ■G. by zig, na een weinig tyds over algemeene zaaken gefprooken hebbende, komt het gefprek in eens op de Ariftokraten, — B. beweerde dat *er in ons Land en ook in onze Stad geen Ariftocraten, of ten minsten niet van het ergfte zoort waren, maar G. dagt, zoo als ik, dat het tegendeel waarachtig is, en dat het wel tot een «nuitwisbaare fchande van een vry Volk is, dac 'er onder hunne reprefentanten of vertegenwoordigers, zulke groote Ariftocraten gevonden worden, en ik verzeker u, 'er wierd zoo al het eea enaader ftaaltje tot bewys vaa die

ftelling bygebragt, zoo dat wy 'er mee ons drieën , alle van overtuigd wierden , — natuurlyk kwam hier door hec gefprek op dat ftuk van keuzen , wac wel hec beste mogte zyö, te leeven onder een Ariftocratifche Regering — of onder de beftuuring van een Stadhouder , welke willekeurig regeert, —en over die ftuk wilde ik gaarne uwe gedagcen weeten? —

PIET.

Zoo Man, gy'fehynt uw werk «e maaken om over Staatszaken te praaten , —- maar dat is voor zoo ver u zaak. —■ Maar dat gy dan gelegenheid opzoekt, om my eenige vragen te doen , — denke ik, dac myn zaak is, om dezelve al of niet te beantwoorden.

JAAP.

Wel Piet, my dunkt dat gy vafi avond raar bent. — Hoor Piet, al kan ik het zoo niet in order voorftellen , my dunkt evenwel, éat gy als myn, Vriend, verpligt zyt, om, indien gy het weet, rayne vraagen te beantwoorden, ik denk, dat gy anders niét veel Patriottifche gevoelens by u zeiven moet hebbeu.

PIET.

Nu Jaapje, als het bier van afhangt,

Sluiten