Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M )

voor eene rechtvaerdige ftraf, en rechtmatige bekommering, dat zijne billijke medeburgers hem ook eens, ten loon zijner aangewende pogingen , als eenen baring mogtcn kaken en inzouten, uit zijn geboorteplaats en vaderland voortvlugtig, en rondzwervende in Fransch Vlunêem, uk eenen helfchen nijd, misfehien ook gedrongen door den .honger, en gedreven door de ellendige' hoop op eene fobere belooning, 'ondernomen heeft, zijn pover belang te vestigen op de totale ruïne nier alleen van de Groote Visfcherije zijner landgenoten, die vermogende, zenuw van den welvaart zijaes voormaligen Vaderlands, maar tevens op onzen geheelen ondergang; — dat hij, met die verderfelijke voornemens bezield, gebruik tracht te maken van de kundigheden inde harfngvanfest, door hem opgedaan, zoo in zijne qualiteit van Zwabber op eene der buizen, als van Boekhouder van het Visch • comptoir zijner Geboorte - ftad, en , ten dien einde zich aan het hoofd gefteld heeft van eene entreprife der Franfche Vlamingen, om, op de Hollandfche manier, — en met Hollandsen visch -tuig, onder de Shetlandfcke eilanden, haringen te gaan vangen; — zijnde, gelijk hun de echtfte berichten verzekeren, 'er eene geduchte Haring-vloot, — beftaande in eene floep, die men de gedaante eener haringbuis heeft pogen te geven, — twee haring-jagers, en eene buis - convoijer,

uit de Franfche havens aan de Noord-zee uitgeloopen. Wüdcrs, — dat

deze verraderlijke trek, door den voornoemden Didisik of Dirk, aan zijn Vaderland, — en inzonderheid aan hun gefpeeld, niet kan nalaten, de verderfelijkfte gevolgen voort te brengen; — als ï°, dat de kundigheid van het haring kaken , voormaals de eigendom van eenige weinige Inwoneren eéner fmalle Republicq, nu gemeen zal worden, en, door het equiperen der floep met Franfchen en Vlamingen, ter kennisfe komen van een groot Volk, burgeren en ingezetenen van een uitgeftrekt koningrijk; het welk — 2" noodwen. dig ten uitwerkfel moet hebben een oneindig grooter vertier van haringen, zoo in alle de bijzondere gedeelten van dat rijk, als in deszelfs uitgeftrektè Colonien; en — 30 misfehien, door dé openhartigheid van deze eene algemeene ruchtbaarheid en kunde van dit geheim, onder alle de andere Europe. fche Natiën; he't geen — 4U de geheele uitrocijing van het zoo nuttig en fmakelijk geflacht der haringen zal naar zich liepen. — Eindelijk, — dat zij , in deze zoo treurige gefteldheid van zaken, die hen billijk met den grootften fchrik en de angftiglie bekommering vervult, gemeend hebben, niets beters, noch met hunne belangen meer overeenkomftigs, te kunnen verrichten, dan| gelijk zij bij dezen zich verftouwten te doen, zich, op het onderdanigst en' nederigst te keeren tot de groote Opperheerfcheres van het Noorden, de magtigftc Vorstinne van Europa, en de Befchermftcr van alle onderdrukten, Hoogstgemelde hare Majeftcit, op het cerbiedigfte; — in gegrond vertrou! weü óp hare onuitputbare goedheid, in zoo meenigvuldige gevallen, de rust van Europa, — waarvan zij zich mogen beroemen mede een gedeelte uit te maken, ten voorwerp hebbende, en inzonderheid — in het zoo heilzame

plan

Sluiten