Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE VAN RABBYNSCHSCHE WYSHEID: 27

„ kwam, en eischte den ondankbaaren verantwoording af. „ Beiden poogden zy zig te zuiveren; de een door zyn „ onvermogen om de vrugten te zien; de ander door 't voorgeeven van ze niet te kunnen bereiken. Maar wat deed de huisheer? Hy plaatsle den lammen slaaf op den blinden, en strafte hen in de zelfde houding,

„ met welke zy gezondigd hadden. Op gelyke

„ wyze handelt de regter der waereld met 's menschen „ lighaam en ziel."

* * »

De leeraar en de leerling.

De leeraar. Wilt gy de bekeering uitstellen ? ——— Nu! doe het, zo lang 't u goeddunkt. Draag slegts zorg, dat gy u ten minsten éénen dag voor uw dood bekeert!

De leerling. Weet ik den dag , op welken ik zal sterven?

De leeraar. Indien gy deezen dag niet weet, is 'er geen andere raad dan heden reeds te beginnen.

* * *

Gy zult den Heer, uwen God, liefhebben met uw gantsche hart , met uwe gantsche ziel, en met al uw vermogen.

Al wie zynen God dus bemint, zal begrypen , dat het onze pligt is, hem even hartelyk te danken voor het kwaade , 't geen hy ons laat ondergaan , als voor het goede. '" Onder de drukkende regeering der Grieken werd den Israëlieten, op verbeurte van hun leeven , verbooden, in hunne wet te leezen. Rabbi Akiba hield nogtans openbaare vergadering, en onderwees in de wetten. Pappus, zoon van Juda , vond hem , en zeide :„ Akiba! vreest gy de dreigementen deezer wreed„ aarts niet?"— „ Ik zal u eene fabel verhaalen, " antwoordde-

Sluiten