is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling; behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 VERSLAG DER HISTORIE VAN DE LAATSTE

Majesteit thans van hem vorderde. De Koning, hem styf in 't aangezicht ziende , antwoordde : ,, Bedenk wat gy doet." „ ik doe dit,'' hernam Cederstrom, „en hetgeen ik heden denk, zal ik morgen denken; en indien ik in staat ware van den eed te breeken, door welken ik aan de Stenden verbonden ben, zou ik insgelyks in staat zyn, om dien te breeken, welken uwe Majesteit my thans verzoekt afteleggen."

,, De Koning beval daarop aan Cederstrom zyn' degen overteleveren, en verklaarde hem gevangen."

„ Zyn Majesteit echter begrypende welk een indruk het gepast en stoutmoedig gedrag van Cederstrom op het gemoed van de andere Officieren zou kunnen maaken, verzachte weldra den toon van zyn stem , en zich weder tot Cederstrom wendende, zeide hy hem . dat tot een bewys van het goed gevoelen 't welk hy van hem koesterde, en van het vertrouwen dat hy in hem stelde, hy hem zyn' degen wilde wedergeeven , zonder op het afleggen van den eed te blyven staan, en derhalven alleen van hem begeerde hem dien dag te vergezellen. Cederstrom bleef standvastig; hy antwoordde, dat zyn Majesteit dien dag geen vertrouwen in hem kon stellen, en dat hy verzocht van den dienst ontslagen te zyn."

Terwyl de Koning met de Officieren was opgeslooten kwam de Raadsheer Rabling, aan wien het bevel over de troepen in de stad, twee dagen te vooren, gegeeven was, aan de deur van de wachtkamer , en kreeg tot antwoord , dat hy niet kon toegelaaten worden. De Raadsheer hield aan om tegenwoordig te zyn by het uitdeelen der bevelen, en liet den Koning zeggen , dat hy zulks begeerde ; doch men deed hem weder verstaan dat hy zich naar den Raad moest begeeven, alwaar zyn Majesteit met hem zou spreeken."

„De Officieren ontfingen hierop hunne orders van den Koning; de eerste van welken was, dat de twee regimenten guardes en van de artillery terstond byeen verzameld zouden worden, en dat eene bende van zesendertig grenadiers ge

plaatst.