Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 BLADWVZER DER

tusschen hem en Lodewyk den XlVden, IV. 124. Russisch Ryksbewind voor zynen tyd , V. 409. Zyne Voorouders waren sederd het jaar 1613 in het bezit van den Russischen Troon, 450. Derzelver Historie, ald. enz. Zyne gedaante, opvoeding en geaartheid , 533. Groote hervorming door hem te weeg gebragt, 534. Byeenkomst en verbond van hem met de Chinezen, 580. Zyn Krygstogt naar de Palus Moetis, 583. Hy zendt zestig Jongelingen naar vreemde Landen, om zich in de Wetenschappen te oeffenen, 589. Zyne Reizen , 639. Zyn verblyf in Lyfland , 642. Te Amsterdam, Zaandam en in andere plaatsen van Holland , 644. In Engeland, O47. Zyne reis naar wenen 650. — Hy vernietigt de strelitzen , VI. 18 Veranderingen door hem gemaakt in de Russische Gewoonten, Zeden, Staat en Kerk, 20 , enz. Zyne Krygsverrigtingen , 103, enz. Historie van Rusland onder zyn bestier , 197, enz. Moskou door hem hervormd , ald. Zyn verdere voorspoed, 198. Grondlegging van Petersburg door hem, 199. Verovering van Narva en andere Krygsverrigtingen, 203, enz. Historie van Rusland onder zyn bestier vervolgd, 277. Hy verderkt zyne veroverde plaatsen, 277 ,enz. Zyn gedrag ten aanzien van Polen gehouden, 2S4. Histo

rie van Rusland onder zyne bestiering vervolgd , 372,

459. Zyn Veldtogt aan de Rivier pruth VII 18 enz. Gevolgen van dien Veldtogt . 105 , enz. De Czarowitz , zyn Zoon , Alexis Petrowitz trouwt met de Prinses van Wolsenbuttel; III De plegtige verklaring van zyn Huwelyk met Catharina, 113. Zyne verdere Krygsverrigtingen, 203, enz. Landing in finland Krygsverrigtingen van het jaar 1702. Onthaal van Czaar Peter in Vrankryk , 390, Zyne wederkomst in zyne Staten , 459. Zyne Staatsverrigtingen en bezigheden,

460, enz. Zyne verrigtingen omtrent het jaar 1718 , en in eenige volgende jaren , VIII. 396, enz. Krygsverrigtingen van den Czaar in Persie, en zyne terugkomst te Moskou, 577, Zyn dood.

Petersburg , eene voorname Stad van Rusland, gelegen daar de Neva en het Meer van lodaga samenloopen V. 323. Grondlegging van die Stad door Peter den Grooten VI 299, enz.

Petrowitz , Alexis) Regtsgeding wegens denzelven. VIII 22

Phalaris, Brief van ) aan de Atheeneren wegens den dood van Perillus. XL 299,enz.

Philosooph, de) een Oostersch Vertelsel. XI. 329, enz.

Phlegon , Tryphaenia en Persis, Samenspraak tusschen

* hen, zynde e*n Tooneel van

Sluiten