is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 Bericht wegens eenige

lengs dunner tot den staart die smal was, en met twee klaauwen gewapend, gelyk die van een' gewoonen haan, en in den mond was een dubbele ry tanden. Op het midden van den rug was een keten van kleine zwarte vlekken, voortloopende van het eene einde tot het andere; en aan elke zyde , naby den buik , een andere reeks van vlakken , gelyk aan en strookende met die van den rug; en beneden deezen, verscheiden groote zwarte vlekken, met witte in 't midden van dezelven; de rest van het ligchaam was bruin. Men vond in deszelfs buik een klein wirrebocerra , of hertje , 't welk zo ver door het verteerend vocht der ma|ig ontbonden was, dat 'er geen gedeelte van meer samen wilde hangen. De ingewanden waren met eene groote hoeveelheid van vet overdekt, van 't welk een aanmerkelyk gedeelte gezuiverd en bewaard werd, om uitwendig tegen pynen , kneuzingen enz. gebruikt te worden ; het overige werd byna de geheele volkplanting door uitgedeeld. Een kleiner soort werd kort hier na gedood, op de plantagie Dalgir, liggende aan de overzyde van de rivier; De beet van deeze slangen is niet venynig. Wanneer haare maagen vol zyn, liggen zy stil, tot dat haar voedsel verteerd is: 't was in deezen staat dat de twee gemelden door het hoofd geschooten werden. Men zegt dat zy het vermoogen hebben om zich van de dieren, die onder haar bereik komen, door aantrekking, meester te maaken.

De commodee is een tweeslachtige slang die zo wel op 't land als in 't water leeft; zy is omtrent vyftien voeten lang, en agttien duimen dik. Het hoofd is breed en platachtig; de staart lang, dun en gepunt. Haar kleur is bruin, op den rug en aan de zyden geschakeerd met walnoot-verwige vlekken. Haar beet is niet venynig; maar zy zyn by uitstekendheid lastig, dewyl zy zich veeltyds in kreeken en vyvers onthouden, en de eenden , ganzen enz. verslinden. Wanneer zy een grooter prooi ontmoeten , dooden zy dien door haaren puntigen staart in deszelfs