is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206 Bericht wegens eenige dieren in Guiana

gebragt, en aan de hoenders en andere huisvogels te eeten gegeeven, die de mieren met groote vaardigheid verslinden.

Onder de vliegen van Guiana , zyn twee soorten van vuur-vliegen. De grootste is meer dan een duim lang , hebbende een groot hoofd, vereenigd met het ligchaam door een gewricht van een byzonder maaksel, waarmede zy somtyds een luid gerucht, als dat van een' slag, maakt, byzonderlyk wanneer zy op haar' rug ligt. De vlieg heeft ■ twee voelers of hoornen, twee vleugels, en zes beenen. Onder aan haar buik heeft zy een cirkelronde plek, die, in het duister als een kaars licht; en op ieder zyde van haar hoofd , naby de oogen , vertoont zich een uitsteekend , rond, lichtgeevend ligchaam , in grootte omtrent een derde meer dan een mostaard-zaad Een van deeze ligchaamen is als een glinsterende ster, geevende een helder en geen gering licht van zich, dewyl twee of drie van deeze dieren, in een glas gedaan, licht genoeg geeven, om 'er zonder moeite by te leezen, indien zy digt by het boek geplaatst zyn. Wanneer de vlieg dood is, blyven deeze ligchaamen nog zeer veel licht van zich geeven , hoewel het zo levendig niet is als te vooren; en wanneer men ze plet en over de handen of het aangezicht wryft, den worden dezelven ook lichtgeevende in de duifterheid, even als een plank, die met Engelsche phosphorus bestreeken is. Zy zyn van een roodachtig bruine, of walnootenkleur, en onthouden zich in verrotte boomen by dag, maar zyn altoos wakker by nacht.

De andere soort is niet meer dan half zo groot als de voorige, en het licht dat zy geeven komt van onder haare vleugelen voort, en word alleen gezien wanneer zy omhoog zyn, gelyk vuurvonken, verschynende en weder niet verschynende op ieder oogenblik. Met deezen is de lucht by nacht vervuld, alhoewel zy by dag nimmer gezien worden. Zy zyn, geduurende den zomer, zeer gemeen zo wel in de zuidelyke als in de noordelyke deelen van Amerika.

Ver-